Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2017

zgagujka123
6168 269b
Reposted fromtaSowa taSowa viafelicka felicka
zgagujka123
5787 c24c
Reposted fromxopolly xopolly viafelicka felicka
Sponsored post
feedback2020-admin
zgagujka123
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
zgagujka123
9510 c98f
Reposted fromeryawen eryawen
zgagujka123
3806 7ea8
Reposted fromeryawen eryawen
zgagujka123
6975 5873 500
zgagujka123
Myśli, których się nie zdradza, ciążą nam, zagnieżdżają się, paraliżują nas, nie dopuszczają nowych i w końcu zaczynają gnić. Staniesz się składem starych śmierdzących myśli, jeśli ich nie wypowiesz.
— Éric-Emmanuel Schmitt - Oskar i pani Róża
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaeryawen eryawen
zgagujka123
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viasambaanka sambaanka
zgagujka123
5653 8469
Reposted fromscorpix scorpix viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...